Domů Orgány fondu Aktivity fondu Iné aktivity Sponzori Kontakty

 

Aktivity 2020
Aktivity 2019
Aktivity 2018
Aktivity 2017
Aktivity 2016
Aktivity 2015
Aktivity 2014
Aktivity 2013
Aktivity 2012
Aktivity 2011
Aktivity 2010
Aktivity 2009
Aktivity 2008
Aktivity 2007
Aktivity 2006
Aktivity 2005
Aktivity 2004
Aktivity 2003

 

 
 

AKTIVITY FONDU

Aktivity fondu sú zamerané na starostlivosť o postihnuté deti a mládež, hlavne zo Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, pri ich vzdelávaní, poznávaní, športovaní a oddychu.

 

Aktivity fondu sú zamerané na:

bullet

Materiálnotechnické zabezpečovanie "Spojenej školy" pre žiakov s telesným postihnutím na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, konkrétne učebnými pomôckami, didaktickou technikou a kompenzačnými pomôckami pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej aktivity.

bullet

Vytváranie kontaktov postihnutých žiakov  školy so širokým okolím, realizáciou exkurzií, tematických zájazdov, škôl v prírode a detských rekreácii s finančným prispením fondu.

bullet

Organizačnú a finančnú podporu športových, kultúrnych a spoločenských aktivít školy.

bullet

Materiálnu a finančnú pomoc pre žiakov školy pochádzajúcich zo sociálne slabých rodín.

bullet

Spoluprácu s orgánmi verejnej správy v meste Košice pri riešení otázok týkajúcich sa starostlivosti o telesne postihnuté deti a mládež.

bullet

Vytváranie materiálnych podmienok pre spoluprácu zo školami a zariadeniami a podobnými inštitúciami doma i v zahraničí, pre usporadúvanie zájazdov, konferencií, seminárov a školení s domácou a zahraničnou účasťou, pre propagačnú činnosť školy.

bullet

Vykonávanie ďalšej činnosti na základe osobitného povolenia.

bullet

Organizovanie výchovno-rekreačných táborov, letných a ozdravovacích táborov pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako forma sociálnej prevencie v súlade so zákonom o sociálnych službách.

 

SPOJENÁ ŠKOLA

s organizačnými zložkami:

Špeciálna materská škola

Základná škola s MŠ pre žiakov s TP

Špeciálna základná škola pre žiakov s TP

Praktická škola

Stredná odborná škola pre žiakov s TP  

Obchodná akadémia pre žiakov s TP

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva (CŠPP)

Školský klub detí

Školská jedáleň

 

Opatovská cesta 101, Košice

Bližšie údaje o škole získate na stránke:

www.stpke.sk

 
 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com